Cardedeu aprova el programa de mobilització d'habitatges buits

Des de lAjuntament es disposa d’un llistat de 112 habitatges desocupats, dels que se n’estan inspeccionant una desena.

Des de l'Ajuntament de Cardedeu s'ha aprovat un programa per mobilitzar habitatges buits o permanentment desocupats i ampliar el parc d’habitatge de lloguer social a preu assequible. La mobilització de pisos buits s'afegeix a la resta d’actuacions que es duen a terme per prevenir la pèrdua d’habitatge i garantir el reallotjament.

Hi ha una primera fase de determinació, coneixement i comprovació per detectar els habitatges buits. Si és el cas, s’iniciarà l’expedient administratiu en aquells habitatges que portin més de 2 anys buits i es farà la declaració d’utilització anòmala de l’habitatge , també s’oferiran mesures per incorporar-lo al mercat de lloguer. La propietat tindrà un mes per acreditar l’ocupació amb l’advertiment d’imposició d'una multa, tal com s’estableix a l’Ordenança municipal reguladora de la verificació d'habitatges buits.

Gràcies al creuament de bases de dades municipals i consulta de registres, l’Ajuntament disposa d’un llistat de 112 habitatges desocupats, propietat de les entitats bancàries i altres grans tenidors. Sobre aquest primer llistat ja s’estan realitzant inspeccions a una desena d’habitatges.  

Amb tot, aquest habitatges no es podràn declarar en situació anòmala fins que el programa de mobilització d'habitatges buits o permanentment desocupats de Cardedeu entri en vigor efectivament.

Per a més informació aneu a la columna d'enllaços

 

El programa de mobilització de pisos buits consta de dues fases, una primera fase de determinació, coneixement i comprovació i una segona la fase de declaració de situació anòmala