Cap a una oferta d’habitatges assequibles

La quantitat d'habitatges buits que hi ha a Catalunya és molt superior a la de la resta de països europeus. En aquest immens estoc desocupat hi ha habitatges nous que pertanyen a entitats financeres i grans tenidors, però també n'hi ha una part molt important que són habitatges usats, sovint de força antiguitat, propietat de particulars. La majoria d'aquests habitatges buits estan situats a les corones metropolitanes, els llocs on precisament més urgeix tenir habitatge a un preu assequible. No s'entén, gent sense casa i cases sense gent, diu el lema. I és que és inevitable relacionar l'excés d'habitatges buits amb les dades de gent que es desnonada perquè no pot pagar les quotes de lloguer o l'hipoteca.

La quantitat d'habitatges buits que hi ha a Catalunya és molt superior a la de la resta de països europeus. En aquest immens estoc desocupat hi ha habitatges nous que pertanyen a entitats financeres i grans tenidors, però també n'hi ha una part molt important que són habitatges usats, sovint de força antiguitat, propietat de particulars. La majoria d'aquests habitatges buits estan situats a les corones metropolitanes, els llocs on precisament més urgeix tenir habitatge a un preu assequible. No s'entén, gent sense casa i cases sense gent, diu el lema. I és que és inevitable relacionar l'excés d'habitatges buits amb les dades de gent que es desnonada perquè no pot pagar les quotes de lloguer o l'hipoteca.

Però els habitatges buits no són només una manera de malbaratar un bé de primera necessitat, sinó que també són una font de problemes per a les persones que viuen als barris i ciutats on es concentren aquests habitatges, que en pateixen les conseqüències negatives en forma de degradació urbana i pèrdua de valor de les pròpies cases.

És per tot això que administracions i organitzacions de totes bandes han tret la caixa d'eines per mirar de posar en circulació els habitatges buits. D'una banda amb mesures de foment per tal que els propietaris, sobretot petits, posin a lloguer els seus habitatges: els ajuts a la rehabilitació, els incentius fiscals o la intermediació i l'establiment d'assegurances de cobrament i de caució són les actuacions més habituals ens aquesta línia. De l'altra les mesures de caràcter punitiu: taxes, recàrrecs i multes a les propietats desocupades.

A Cardedeu, on també tenim habitatges buits i necessitats urgents d'habitatge, utilitzarem alguns d'aquests instruments per tal de promoure que part d'aquests habitatges buits es converteixin en habitatges de lloguer assequible. 

 

PROPOSTES CONCRETES​

Diagnòstic del parc vacant: anàlisi de les dades de padró, escombraries, i aigua per elaborar un mapa preliminar d'habitatges buits

Normativa reguladora de les condicions de la cessió d'ús per part de particulars

Ajuts a la rehabilitació, assegurances de cobrament; bonificacions fiscals i altres mesures de foment

Ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits

A Cardedeu, on també tenim habitatges buits i necessitats urgents d'habitatge, utilitzarem alguns d'aquests instruments per tal de promoure que part d'aquests habitatges buits es converteixin en habitatges de lloguer assequible