Retorn Social

El retorn social és una forma de retornar al municipi part dels ingressos obtinguts per les regidores de la CUP a l’Ajuntament de Cardedeu, que es desprenen del límit salarial del codi ètic de la formació. Forma part de la idea que la política no es fa només a les institucions sinó que les entitats i moviments socials poden aportar-hi molt. La idea és donar suport a projectes amb voluntat de transformació social. 

Per a informacions complementaries i per veure les bases cliqueu aquí.

Qui se’n pot beneficiar?

Entitats, moviments i plataformes, sense ànim de lucre, prioritàriament cardedeuenques. També hi podran concórrer entitats d’àmbit supramunicipal, però amb projectes d’impacte a Cardedeu. Cal que el projecte incideixi en aspectes com: participació, igualtat i cohesió social, defensa del territori, transformació socia, salut, medi ambient i energia, inclusió social, àmbit sociolaboral, internacionalisme, esperit de transformació social i amb perspectiva de gènere​.

Marc conceptual de selecció

Els projectes es valoraran a partir d’aquestes premisses:

Propietat privada: es valoraran projectes que tinguin com a objectiu el bé comú.

Relacions de producció: es valoraran projectes que afavoreixin models de producció sostenibles o que siguin cooperatius o comunitaris.

Distribució: es valoraran projectes que estiguin arrelats al territori i potenciïn el consum i distribució de proximitat i la seva relació amb Cardedeu.

Poder: es valoraran projectes que fomentin l’apoderament i la participació i en què es produeixin relacions d’igualtat.

No es valoraran entitats amb finalitat lucrativa o religiosa ni tampoc projectes que promoguin l’homofòbia o transfòbia, el racisme, el masclisme o el feixisme.​

Requisits

Podrà optar al retorn social qualsevol entitat, associació i plataforma amb fins socials o col·lectius.

· Per participar s’ha d’omplir el formulari que trobareu en l’enllaç següent https://goo.gl/QjSJXC i enviar-lo abans del 16 d’abril, data en què finalitza el termini de presentació de projectes.

· En el cas que sigui una nova fase d’un projecte ja realitzat es pot aportar documentació d’anys anteriors: memòries, material audiovisual, etc.

· Un cop rebuda la sol·licitud de participació, l’assemblea de la CUP de Cardedeu podrà sol·licitar a les entitats informació i/o documentació complementària per tal de poder avaluar el projecte de forma adient.

· La presentació del projecte suposa l’acceptació de les bases. ​

Procés de selecció 

Un cop arribades les propostes el procés serà el següent:

· Es formarà una comissió de seguiment i avaluació del projecte, escollida d’entre membres de l’assemblea de la CUP Cardedeu.

· El 19 d’abril la comissió avaluadora analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació i el contingut del projecte.

· Aquest procés es farà a partir del marc conceptual abans esmentat. En cas de detectar-se mancances es pot requerir a les entitats participants que facin les aportacions o esmenes oportunes.

· La comissió podrà requerir a les entitats concursants que exposin breument el projecte davant l’assemblea.

· En el cas de rebutjar algun projecte, les causes quedaran recollides en una acta pública.

· Es convocarà una assemblea oberta pel 7 de maig per tal de triar el/s projecte/s. 

· En el cas d’escollir més d’un projecte, el repartiment de la quantitat econòmica es farà d’acord amb els vots recollits.​

Quantitat

La quantitat màxima destinada al retorn social és de 3.000 euros. Aquesta xifra es pot fraccionar entre diferents projectes, en funció del que es decideixi en el procés de selecció.

En cas que es presenti més d’un projecte, es valorarà el repartiment depenent dels criteris establerts. 

La concessió dels diners objecte de regulació en aquestes bases és un procediment de concurrència pública i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. ​

Resolució

L´assemblea de la CUP de Cardedeu comunicarà els projectes triats i les quantitats concedides a les entitats o col·lectius seleccionats a partir del 12 de maig del 2017. Posteriorment es farà públic a través del web: http://cardedeu.cup.cat/​

Formalització i pagament

Per tal de rebre la quantitat assignada, es signarà un acord entre la CUP de Cardedeu i el sol·licitant conforme el retorn queda vinculat al seguiment del projecte. Els ajuts es pagaran un sola vegada. ​

Seguiment

Les entitats que rebin el suport econòmic, es comprometen a dur a terme el projecte en els terminis establerts i a comunicar qualsevol canvi que es pugui produir. Les entitats beneficiàries autoritzaran que una persona designada per l’Assemblea de la CUP de Cardedeu realitzi avaluacions de seguiment al llarg del projecte.​

Justificació

El temps màxim previst per dur a terme el projecte és de dos anys.  L’entitat beneficiària presentarà una memòria final del projecte (d’activitats i econòmica) en un període d’entre 1 i 3 mesos posteriors a la finalització del projecte. En el supòsit que l’entitat beneficiària no presenti els documents justificatius o no dugui a terme el projecte en les condicions establertes, se li podrà reclamarà el retorn de l’import concedit.​

Renúncia

Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera que ha de renunciar perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a l’assemblea de la CUP de Cardedeu, per tal que l’ajut pugui ser concedit al següent projecte en nombre de vots.​

Protecció de dades

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’informa als participants que les dades personals que indiquin en el formulari de registre seran incorporades al fitxer “Dades de participants al retorn social 2015-2016” del que és responsable la CUP de Cardedeu, que els utilitzarà per gestionar el procés de selecció i el desenvolupament del projecte. Les dades personals dels participants no seran cedides a terceres persones ni organismes públics sense el seu consentiment, excepte quan la llei estableixi l’obligació de cedir aquestes dades. Les entitats participants accepten i consenten expressament el tractament de les seves dades personals i la recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finalitats indicades. Les entitats participants declaren i garanteixen que les dades personals indicades en el formulari de registre del seu projecte són veritables, exactes, complets i actualitzades, que han llegit aquest avís legal sobre protecció de dades personals i que estan d’acord amb el seu contingut. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els participants podran dirigir-se per correu electrònic a l’adreça: cardedeu@cup.cat​

Calendari

15 de febrer     Presentació pública del projecte “retorn social”

16 d’abril     Finalitza període presentació de projectes

19 d’abril     Revisió dels projectes i esmena si s’escau per adaptar-los a les bases

7 de maig     Assemblea oberta per triar els projectes

12 de maig     Publicació de la resolució  

 

PARTICIPA

 

Per a més informació i per veure les bases cliqueu aquí o aneu a la columna d'enllaços​