Cardedeu identifica 423 habitatges amb indicis de desocupació

L'Ajuntament ha elaborat un cens d'habitatges buits a Cardedeu a través del qual s'han identificat 423 habitatges amb indicis de desocupació. Posar al mercat de lloguer aquests habitatges buits permet la creació d'habitatge social d'una manera més econòmica, ràpida, sostenible i distribuïda pel municipi que amb la construcció d'obra nova. 

L'Ajuntament ha elaborat un cens d'habitatges buits a Cardedeu, elaborat per Celobert Cooperativa, a través del qual s'han identificat 423 habitatges amb indicis de desocupació. La major part estan a la zona Centre, l'Estalvi, la Riera i el Poble Sec, que coincideix amb les zones amb construccions més antigues i amb més densitat de població i habitatges.

Per fer el cens, s'han consultat i tractat diverses bases de dades i estudis estadístics com les dades cadastrals, el padró municipal d'habitats, la taxa d'escombraries, l'impost sobre béns immobles, els consums domèstics d'aigua, entre d'altres. A partir del creuament d'aquestes dades, s'ha fet un treball visual i, finalment, una enquesta a les persones propietàries dels immobles detectats amb indicis de desocupació, que ha donat com a resultat els 423 habitatges.

No hauria d'haver-hi habitatges sense gent mentre hi ha gent sense habitatge.