Moció de suport a una nova llei reguladora del dret a l'habitatge

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC, de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional.

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC, de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional. 

1. Mesures de segona oportunitat
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei Hipotecaria i la Llei d'Enjucidiciament Civil). 
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
• No es podrà executar l'habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar l'habitatge habitual com un bé inembargable. 
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i carència de recursos.

2. Lloguer digne
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d'arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l'arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan l'arrendador sigui un banc o un gran propietari d'habitatges.

3. Habitatge garantit
• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d'alternativa habitacional.
• Els grans tenedors d'habitatge, especialment les entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d'actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d'alternativa habitacional.  
• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els garanteixin evitar el desnonament.
• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la manca d'habitatge, sense que l'administració competent garanteixi un reallotjament adequat.
• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.
• Creació d'un parc públic d'habitatges a través de la mobilització de pisos buits en mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d'actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries). L'administració regularà per Llei els mecanismes que possibilitin aquesta mobilització.
• En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministres, d'acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el pagament dels subministres seran assumits per les empreses subministradores (veure punt següent).

4. Subministraments bàsics
• Impedir els talls de subministres bàsics d'aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es farà d'acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards de Nacions Unides.
• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les empreses subministradores.

5. Creació d'un observatori de l'habitatge
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà l'encarregat d'investigar i analitzar la situació de l'habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d'habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i de proposta legislativa.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 16 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC i 1 GPC) 
Abstencions: 1 (PP)