Moció d'adhesió a la xara de municipis acollidors

Davant la situació d'emergència que estant vivint moltes persones que arriben sol·licitant asil a Europa i en resposta a la iniciativa que l'Ajuntament de Barcelona ha tingut per a la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors, el Ple de Cardedeu ha aprovat adherir-s'hi a proposta del govern, i ha rebut el suport de tots els grups municipals.

Atenent a la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis catalans de creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors,

 

Atès que la declaració universal dels drets humans reconeix en el seu article 14 que en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país,

 

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una administració de rang superior,

 

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 places d'acollida,

 

El ple municipal, adopta els següents ACORDS:

 

Primer.  Instar al govern espanyol a:

  • Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes per a que es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió descentralitzada,

  • Augmentar el nombre de places d'asil així com, la dotació pressupostària per a millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu,

  • Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

  • Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare Mortum,

  • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

 

Segon.  Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a:

  • Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el seu desplegament,

  • Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants,

  • Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació,

  • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

 

Tercer.  Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics.

 

Quart. Elaborar, en el cas que no hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o comarcal) per a incorporar l'asil.

 

Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

 

Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir a les persones sol·licitants.

 

Setè. Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

 

Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament amb vocació transformadora.

 

Novè. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.

 
“Per garantir l'acollida de persones refugiades es treballarà per dinamitzar els recursos i infraestructures necessaris”