Decàleg de pràctica ètica i política

1. Limitació de mandats i sous. Els regidors i regidores han de tenir els mandats limitats a un màxim de 8 anys. La retribució́ dels regidors i regidores, amb dedicació exclusiva, ha de ser com a màxim 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (1.613€ nets/mes). Els regidors signaran un document de renuncia al seu càrrec que posaran a disposició de l’assemblea.

2. Sense duplicitats de càrrecs. Les persones que integren la candidatura no han de tenir una duplicitat de càrrecs en les institucions públiques ni en la mateixa organització.

3. Independència i transparència financera. La candidatura no ha de demanar cap crèdit bancari per a finançar-se i ha de fer públics els ingressos i les despeses anuals. Els càrrecs de la CUP no acceptaran tractes de favor de cap mena, ni privilegis, ni obsequis pel sol fet de ser càrrecs electes.

4. Assemblearisme. La candidatura ha de prendre les decisions de forma democràtica, horitzontal, assembleària i prioritàriament per consens o, en defecte, una persona un vot. Aplicant i defensant el programa polític i consultant als moviments socials i populars mitjançant assemblees obertes o consultes telemàtiques. Els regidors i regidores s’han de comprometre a l’assistència regular als òrgans de decisió de la CUP Cardedeu. Els càrrecs electes (i els militants que els pertoqui la tasca) exerciran de portaveus de la candidatura i defensaran els posicionaments acordats a les assemblees. 

5. Instrument de les lluites socials. Ha d’esdevenir l’instrument de les lluites populars i actuar amb estreta col·laboració amb els moviments socials.

6. Enfortir el poder popular. L’activitat de la CUP Cardedeu ha de potenciar l’autoorganització social i col·lectiva al marge de les institucions, evitant en tot moment el clientelisme.

7. Contra la corrupció. Llums i taquígrafs a la gestió econòmica i urbanística de l’entramat municipal. En el supòsit que un regidor de la CUP fos imputat per algun delicte en un cas de corrupció deixarà automàticament el seu càrrec.

8. Radicalització democràtica. Ha d’apostar per l’establiment de mecanismes municipals per fer efectiva la democràcia directa, participativa i inclusiva del veïnat en la presa de decisions polítiques. Avançar cap a uns pressupostos participatius i sotmetre a referèndums vinculants per a aquelles decisions importants de la vila, especialment les grans inversions. 

9. No renunciar a utilitzar la desobediència com a palanca de transformació i de canvi.

10. Per la ruptura, des de baix a l’esquerra. Des del municipalisme, la candidatura ha de defensar la construcció d’alternatives al capitalisme, el feminisme, la independència i el marc nacional dels Països Catalans, una acció imprescindible per a la ruptura i l’inici d’un procés constituent.